+31 (0)30 636 39 70 | info@onmarc.nl

MarcSense Voorwaarden

OnMarc B.V. – voorwaarden levering ”MarcSense” productsuite.

De MarcSense product suite (”Suite”) omvat de volgende producten: ”MarcSense Retain”.

Alle leveringen en diensten door OnMarc B.V. vinden plaats op grond van de Algemene Leveringsvoorwaarden (”Voorwaarden”) alsmede op grond van de OnMarc End User License Agreement (”EULA”), waarvan op verzoek kosteloos een exemplaar ter beschikking wordt gesteld.

In aanvulling op de Voorwaarden en de EULA gelden voor de levering van de MarcSense productsuite de navolgende leveringsvoorwaarden (de onderstaande voorwaarden prevaleren in geval van enige strijdigheid met de Voorwaarden of de EULA):

  • Levering vindt plaats op basis van een inspanningsverplichting aan de zijde van OnMarc, d.w.z. er worden geen garanties verstrekt inzake performance, trainingsintervallen van de modellen, beschikbaarheid, effectiviteit van het gebruik van de data, mogelijk afwijkende effectmetingen e.d.;
  • Resultaten van de gebruikte modellen zijn niet eerder bruikbaar dan nadat een door OnMarc te bepalen minimum hoeveelheid data is verzameld;
  • Het is OnMarc toegestaan om geanonimiseerde resultaten van het gebruik van de Suite te gebruiken voor ieder haar conveniërend doel;
  • De minimumperiode waarover een product initieel wordt afgenomen beslaat 6 maanden. Deze periode wordt steeds automatisch verlengd met wederom een periode van 6 maanden tenzij er voorafgaand schriftelijk is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Facturering voor de gehele periode vindt plaats bij ingebruikneming c.q. op het moment van verlenging;
  • De door OnMarc ter beschikking gestelde ROI-berekeningen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  • Bij het gebruik van de Suite worden geen persoonsgegevens of tot een individu herleidbare data opgeslagen, met als gevolg dat verzoeken tot inzage of verwijdering van persoonsgegevens op grond van de AVG niet in behandeling worden genomen.De gebruiker heeft geen toegang tot de opgeslagen data, anders dan via door OnMarc ter beschikking gestelde dashboards of andere analytische tools c.q. ontsluitingen.

Houten, Mei 2023